Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016 για «Καθαρισμό όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του (Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)», με συχνότητα 2 φορές το μήνα, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ (πλέον ΦΠΑ) από πιστώσεις του λογαριασμού 64 του προϋπολογισμού του 2019. .

Η διαδικασία θα γίνει με συλλογή προσφορών και κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προς την επιχείρηση προσφορά.

Η Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφορών θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr ή μπορείτε να παραλάβετε αντίγραφο από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (Πλαστήρα και Ρωμανού, ΠΣΚΗ, κτίριο Ε, 1 ος οροφος, τμήμα πρωτοκόλλου) Ισχύουσες διατάξεις:

1. Άρθρο 118 του Ν.4412/2016

2. Ν.3863/2010

3. Απόφαση 2 του Πρακτικού 251/ 11.06.2019 Δ.Σ. ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ.

4. Όροι της παρούσας πρόσκλησης

Χρόνος και τόπος κατάθεσης Προσφορών:

Οι Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 01.07.2019 και ώρα 14:30 (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, κτίριο Ε) Τ.Κ. 71201, 1 ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου, τηλ. 2810241950, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σύνταξη προσφορών:

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣ: ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΣΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΣΚΗ) ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/2016, ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 20.000,00 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)»

Παροχή Διευκρινήσεων:
κα Χαριτάκη Μαρία, τηλ.: 2810241950


Πρόσκληση