Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού & Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ) προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερόμενων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων του έτους 2018 της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για απευθείας ανάθεση μέσω δημόσιας ηλεκτρονική κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα πρόσκληση, δηλαδή μέχρι τις 26/02/2018 και ώρα 14.00 στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης (ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, Πλαστήρα & Ρωμανού, Πολιτιστικό Συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου κτίριο Ε) αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypovoli@deptah.gr

Η παρούσα πρόσκληση και τα συνημμένα της δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ (www.deptah.gr) και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr).


Κατεβάστε την Αναλυτική Πρόσκληση
Υπόδειγμα αίτησης Εργολήπτη
Υπόδειγμα αίτησης Μελετητή