Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016, για «Απεντομώσεις-απολυμάνσεις-μυοκτονίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΠΣΚΗ και στα καταστήματα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 8.230,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) από πιστώσεις του λογαριασμού 64 του
προϋπολογισμού του 2018 και η διάρκειά του ανέρχεται στο ένα (1) έτος.

Η διαδικασία θα γίνει με συλλογή προσφορών και κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προς την επιχείρηση

προσφορά.

Η Διακήρυξη Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών και η Τεχνική Περιγραφή θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της
ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr ή μπορείτε να
παραλάβετε αντίγραφο από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (Πλαστήρα και Ρωμανού, ΠΣΚΗ, κτίριο Ε, 1 ος όροφος,
τμήμα πρωτοκόλλου).

Χρόνος και τόπος κατάθεσης Προσφορών:

Οι Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 29.05.2018 και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ.

Παροχή Διευκρινήσεων:

Κα Χαριτάκη Μαρία, τηλ.: 2810 241950


Κατεβάστε την περιληπτική με ΑΔΑ (Αρ. ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
Κατεβάστε την αναλυτική προκήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές με ΑΔΑΜ (Αρ. ΚΗΜΔΗΣ)