Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016, για «Απεντομώσεις-απολυμάνσεις-μυοκτονίες στα καταστήματα ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και στο σταθμό αυτοκινήτων της Παλιάς Λαχαναγοράς» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) από πιστώσεις του λογαριασμού 64 του προϋπολογισμού του 2017 και η διάρκειά του ανέρχεται στο ένα (1) έτος. 

Η διαδικασία θα γίνει με συλλογή προσφορών και κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προς την επιχείρηση προσφορά. 

Η Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμηθειών και η Τεχνική Περιγραφή θα είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr ή μπορείτε να παραλάβετε αντίγραφο από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (Πλαστήρα και Ρωμανού, ΠΣΚΗ, κτίριο Ε, 1ος όροφος, τμήμα πρωτοκόλλου).

Χρόνος και τόπος κατάθεσης Προσφορών:

Οι Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την Πέμπτη 27.07.2017 και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ.

Παροχή Διευκρινήσεων:

Κα Χαριτάκη Μαρία, τηλ.: 2810 241950

Κατεβάστε την περιληπτική προκήρυξη με ΑΔΑ (Αρ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Κατεβάστε την αναλυτική προκήρυξη
Κατεβάστε την Τεχνική Περιγραφή