Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών παρκαδόρου στο πάρκινγκ της Λαχαναγοράς της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 34.080,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr και στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών . 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στη ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Πλαστήρα και Ρωμανού (ΠΣΚΗ, κτίριο Ε΄, 1ος όροφος, τμήμα πρωτοκόλλου) ΤΚ 71201, Ηράκλειο, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το συνοπτικό διαγωνισμό «Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών παρκαδόρου στο πάρκινγκ της Λαχαναγοράς της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ».   


Κατεβάστε την περιληπτική προκήρυξη με ΑΔΑ (Αρ. ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)

Κατεβάστε την αναλυτική προκήρυξη με ΑΔΑΜ (Αρ. ΚΗΜΔΗΣ)

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ