Η ίδρυση της ΔΕΠΤΑΗ χρονολογείται το 1985 με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού και Αναψυχής Ηρακλείου» (ΔΕΤΑΗ) ως ιδίο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Το 1989 τροποποιήθηκε το καταστατικό της σε ότι αφορά την επωνυμία της επιχείρησης όπου και μετονομάστηκε «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Τουριστικής Ανάπτυξης Ηρακλείου» (ΔΕΠΤΑΗ), στους σκοπούς της προστέθηκε η ανέγερση και λειτουργιά του «Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου» (ΠΣΚΗ) όπως και η οργάνωση φεστιβάλ Ηρακλείου.

Το 2010 ήταν η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού όπου η ΔΕΠΤΑΗ πλέον έγινε ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ και διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) το οποίο αποτελείται από 5 έως 11 μέλη τα όποια εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετοχών της εταιρείας.