180 καθήμενων θέσεων

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
xx x x
x x x x x
x x x x x x x x x x x x
Μάρτιος x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x
Απρίλιος

x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
Μάιος x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
Ιούνιος x x x x x
Ιούλιος x x x x x
Αύγουστος

Σεπτέμβριος

x xx
Οκτώβριος x x x x
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

* Με x σημειώνονται οι ΜΗ διαθέσιμες ημέρες