180 καθήμενων θέσεων

2019  2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος
xxxxx
x
Φεβρουάριος x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Μάρτιος x x x

x
x x x


x x
x
x x x
x x x x x
Απρίλιος x x xxxxx x x x x x x x x x x x x x

Μάιος


 
Ιούνιος
xx x x x x x x x x x x x x x x x
Ιούλιος x
xx x
xx x x x
Αύγουστος x x x

Σεπτέμβριος


Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

* Με x σημειώνονται οι ΜΗ διαθέσιμες ημέρες