Δυνατότητα για υπαίθριες δραστηριότητες.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
x
Αύγουστος
Σεπτέμβριος x
x
Οκτώβριος
x  
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Ιανουάριος 2018
Φεβρουάριος 2018
Μάρτιος 2018

* Με x σημειώνονται οι ΜΗ διαθέσιμες ημέρες