1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος
ΦεβρουάριοςΜάρτιος
x x x
Απρίλιος

xxxxx

xxx
Μάιος
x x x x
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
x x x
Οκτώβριος x x x x
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

* Με x σημειώνονται οι ΜΗ διαθέσιμες ημέρες