2019  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος

Φεβρουάριος
Μάρτιος
xxxx

Απρίλιος
xxx
Μάιος

Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος x x
Σεπτέμβριος

Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

* Με x σημειώνονται οι ΜΗ διαθέσιμες ημέρες