Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ καλούνται οι μέτοχοι της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ να μετάσχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016.

Ώρα 12:00 στα επί των οδών Ρωμανού και Πλαστήρα (ΠΣΚΗ) γραφεία της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης  

Πρόσκληση