Για τις δραστηριότητες του Π.Σ.Κ.Η. παρακαλούμε επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου

Για υποβολή προτάσεων προς το Π.Σ.Κ.Η. παρακαλούμε όπως αποστείλετε την πρόταση σας στο protaseis@cccc.gr 

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΤΑΗ) είναι ανώνυμη εταιρεία ,οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει ως βασικό μέτοχο το δήμο Ηρακλείου και την ΠΕΔ Κρήτης.

Με τον τελευταίο εκσυγχρονισμό του καταστατικού της ΔΕΠΤΑΗ, είχε ως αποτέλεσμα να μετεξελιχθεί η δημοτική επιχείρηση σε μια πραγματική αναπτυξιακή εταιρεία με τρεις τομείς:

  • Τον επιχειρηματικό
  • Τον πολιτιστικό και
  • Τον αναπτυξιακό που θα αποτελέσει μια σταθερά ανέλιξης για αναπτυξιακές  πρωτοβουλίες.

Οι σύγχρονες μορφές και τα σχήματα εργασίας που χρησιμοποιεί η ΔΕΠΤΑΗ, είναι οι πλέον κατάλληλες για την άνθηση της παραγωγικότητας.

Βασικός σκοπός της είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δεν απαγορεύονται από τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων.